:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, February 19, 2007

٭
يادم باشد : حرفي نزنم که دلي بلرزد و خطي ننويسم که کسي را آزار دهد ،
يادم باشد : که روز و روزگار خوش است و تنها دل من است که دل نيست ،
يادم باشد : جواب کينه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگي را با کمتر از صداقت ندهم ،
يادم باشد : بايد در برابر فرياد ها سکوت کنم و براي سياهي ها نور بپاشم ،
يادم باشد : از دريا ، درس خروش بگيرم و از آسمان ، درس پاک زيستن ،
يادم باشد : سنگ خيلي تنهاست ، بايد با او هم لطيف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند ،
يادم باشد : براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ام نه براي تکرار اشتباهات گذشته !
يادم باشد : هر گاه ارزش زندگي يادم رفت ، در چشمان حيوان بي زباني که به سوي قربانگاه مي رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پي ببرم ...
يادم باشد : مي توان با گوش سپردن به آواز شبانه دوره گردي که از سازش عشق مي بارد به اسرار عشق پي برد و زنده شد !
يادم باشد : گره تنهايي و دلتنگي هر کسي فقط به دست خودش باز مي شود ،
يادم باشد : هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ...
و يادمان باشد : هيچگاه از راستي نترسيم !

|Comments: Post a Comment

Home