:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Sunday, December 17, 2006

٭
روز پنجشنبه همش دنبال کارای خونه اینور اونور رفتیم . مخابرات و دفترخونه و بانک و خلاصه کارهای اداریش . هوا هم از صبح سرد بود و ابری و بعدش هم که برف شروع شد . از همونروز یه سرمای درست و حسابی خوردم . از بس حالم بد بود ، شنبه و یکشنبه هم خونه نشین شدم . هنوز هم خوب خوب نیستم و میدونم فردا هم برم شرکت تلافی این چند روز استراحت درمیاد . استراحت !!؟

|Comments: Post a Comment

Home