:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, November 06, 2006

٭
گیلانی عزیز شرمنده که موفق نشدم این شعرو برات ای میل کنم . امیدوارم اینجا بتونی بخونیش .
***
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد
آه از دمی که تنها با یاد او چو لاله
در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد
دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد
از آهِ دردناکی سازم خبر دلت را
وقتی که کوهِ صبرم بر باد رفته باشد
رحم آر بر اسیری کز گرد دام زلفت
با صد امیدواری ناشاد رفته باشد
شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی
گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد
پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا
مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد
حزین لاهیجی

|Comments: Post a Comment

Home