:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Wednesday, April 12, 2006

٭
برنامه یه مسافرت چند روزه هم جور شد . فردا با یکی از دوستهام میرم کیش . یه جورائی روحیه م خسته ست . به استراحت و آرامش دور از شلوغی و غوغای تهران احتیاج دارم . فکرشو که کردم دیدم بهترین جا برای کسب انرژی ، کیش و سکوت و آرامشیه که داره . دلم واسه آبی بی انتها و قشنگ دریاش و غروبهای زیباش تنگ شده . امیدوارم به اون آرامش و احساسی که دوست دارم و نیاز دارم برسم و با انرژی کامل برگردم . پس تا اونروز :)

|Comments: Post a Comment

Home