:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Wednesday, February 15, 2006

٭
گفتم که بعد ازین
در جان نهان کنم همه شور و شتاب ها
آرام همچو بحر
توفان درون سینه ی جوشان فرو کشم
پنهان کنم ز غیر، همه التهاب ها
بگذارم این غمان
تا آب ها بیفتد از آسیاب ها
اما ......
با موج درد دوست
دریادلی کجا و دل تنگ من کجا ؟
چون اشک پرده در
می شویم ز دیدگان بی خواب ، خواب ها
باز این منم به جای و همان پیچ و تاب ها .............
سیاوش کسرائی

|Comments: Post a Comment

Home