:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, February 06, 2006

٭
اگر مجبوری گریه کنی ، مانند کودک گریه کن .
تو زمانی کودک بوده ای و یکی از نخستین چیزهائی که آموخته ای گریستن بوده است . زیرا گریه بخشی از زندگی است . هرگز فراموش نکن که در آشکار کردن احساساتت آزادی و اینکار ، شرم آور نیست .
ضجه بزن ...... با صدای بلند هق هق کن و هرچه می خواهی هیاهو به راه بینداز ، زیرا کودکان به این شیوه می گریند و آنها سریعترین راه به آرامش رساندن دل را می دانند .
هرگز توجه کرده ای که کودکان چگونه از گریه باز می ایستند ؟ حتماً چیزی حواس آنها را از گریه پرت کرده و آنها را به ماجراجویی بعدی فراخوانده است . گریه کودکان خیلی زود تمام می شود .
و برای تو نیز بدین گونه خواهد بود . اما فقط اگر می توانی مثل بچه ها گریه کنی ، دست به این کار بزن .
پائولو کوئیلیو - مکتوب اول

|Comments: Post a Comment

Home