:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, November 22, 2005

٭
خدا بگم این مهران مدیری و دارودسته ش رو چیکار کنه با این زبون برره ای که به ملت ایران هدیه کردن .
با پخش اینطور سریالها فاتحه زبون فارسی خونده ست . کلمات لوس وبیمزه و گاه زشت که اینروزها ورد زبون بزرگ و کوچیک شده و هرجا میری تحویلت میدن . دیگه از کلمه جیگررررررررررر حالم به هم میخوره از بس اینروزا میشنوم .
بس کنین بابا ملت . مسائلی مهمتر از اینها هست که باید بهش فکر کنین و حفظش کنین نه اینجور زبونهای من درآوردی رو .
میدونین چیه ؟ بخدا شدیم کبک و سرمون رو کردیم زیر برف . حالا دونسته یا ندونسته ...
ادامه ش نمیدم چون ممکنه وارد بحثهائی بشم که بقولی میخ بر سندان کوبیدنه . فقط اینو میگم که وقتی خوب فکرشو میکنم میبینم خوابیم . یه خواب عمیق :(

|Comments: Post a Comment

Home