:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Friday, July 01, 2005

٭
زندگی رسم خوشایندی ست
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
رندگی چیزی نیست
که لب طاقچه ی عادت
از یاد من و تو برود
سهراب سپهری

|Comments: Post a Comment

Home