:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, February 08, 2005

٭
اندر مضرات اینترنت ، چت و چت روم
جام جم آنلاين : رابطه اينترنتی يك زن و مرد در اردن با تلخی پايان يافت زيرا آن دو زن و شوهر بودند . به گزارش خبرگزاری فرانسه ، بكر ملهم و همسرش صنعا كه چند ماه پيش از هم جدا شده بودند از طريق اتاق چت اينترنت به عنوان دو بيگانه بار ديگر با هم آشنا شدند . بكر كه در چت خود را عدنان معرفی كرده بود عاشق صنعا شد كه خود را جميله معرفی كرد و گفت كه مجرد است و تنها سرگرمی اش مطالعه است . رابطه اينترنتی آنان سه ماه ادامه داشت و قرار گذاشتند همديگر را ببينند و ترتيب ازدواج را بدهند . بكر به محض ديدن جميله با تمام وجودش فرياد زد : ترا سه طلاقه كردم . صنعا نيز قبل از اين كه از هوش برود گفت : تو یک دروغگویی .

|Comments: Post a Comment

Home