:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Thursday, January 13, 2005

٭
امروز اولین جلسه دندونپزشکی بود . یکی از پر کردنیها انجام شد . دکتر میگه طرح دندونهات آلمانیه و از بهترین نوع .
خوب شد که فهمیدم . قدرشونو بیشتر بدونم . اصرار میکرد که یکی از دندون عقلهارو برام جراحی کنه اما وقتی فهمید خونه تنهام گفت واسه جلسه بعد . آخه مامان اینها هم کلی سفارش کردن که ما نیستیم حق نداری دندونهاتو جراحی کنی . تنها خونه ای یه بلائی سرت بیاد :)
امان از دست این بابا مامانها xoxoxo
حالا کمی تا قسمتی درد دارم . مسکن خوردم ببینم آروم میشه یا نه ؟

|Comments: Post a Comment

Home