:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, January 04, 2005

٭
چند وقت بود که کتاب تازه ای نگرفته بودم . امروز با بابا و مامان رفتیم بیرون . دو تا کتاب از آلبا دسس پدس گرفتم .
یک دسته گل بنفشه و دیر یا زود با ترجمه بهمن فرزانه مترجم همیشگی کارهای آلبا. مطمئنم که اینم مثل بقیه کارهای آلبا و ترجمه های این مترجم عزیز خوندنی و جذابه .

|Comments: Post a Comment

Home