:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, December 21, 2004

٭
شعرهای مسعود فردمنش رو دوست دارم بخصوص با صدای خودش . یه طنین خاصی داره که به دل میشینه .
اینم یکی از شعرهاش که با کمی حذف و تغییر مینویسم . کوتاه و مختصره ولی یه دنیا حرف داره .
*******
زندگی فانوسیست
لب دریای خیال آویزان
میتوان آنرا دید و نه بیش
روشن است اما به اندازهء خویش
زندگی تابلوئی ست نیمهء راه
که ز سر منزل مقصود خبر میارد
کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است
زندگی تجربهء تلخ فراوان دارد
دو سه تا کوچه و پسکوچه و اندازهء یک عمر بیابان دارد
زندگی نیست به جز حرف محبت به کسی
ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی
زندگی دین بزرگ ست که بر گردن ماست

|Comments: Post a Comment

Home