:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Sunday, November 21, 2004

٭
زندگی رویا نیست ،
زندگی زیبائیست ،
میتوان ،
بر درختی تهی از بار ،
زدن پیوندی .
میتوان در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت .
میتوان ،
از میان فاصله ها را برداشت.
دل من با دل تو ،
هر دو بیزار از این فاصله هاست .

|Comments: Post a Comment

Home