:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, November 09, 2004

٭
یه شعر دخترونه . فقط نمیدونم فرهاد توی این شعر صد در صد فمینستی چیکار میکنه :))
راستش شاعرش رو هم نمیدونم کیه ولی شعرشو خوشم میاد .

نرگس سخن دل را ، با عاطفه میگوید
رویاست همه پروین ، پروانه چه میگوید
آزاده انیس من ، بهناز چه روح انگیز
بنگر که پرستو را ، بی خانه چه میگوید
مریم سخنی گفته در گوش پری اکنون
سیمین سخنی دارد ، افسانه چه میگوید
زینت نکنم رویت ، مهری ست ثمر داند
محبوبه تو مهدخت ، فرزانه چه میگوید
الهام گرفت اینک ، آن سوسن زیبارو
گفتیم شقایق را ریحانه چه میگوید
دیروز ندا آمد ، مهوش چه گنه دارد
دردانه پریسا بود ، فتانه چه میگوید
امروز شمیم صبح درگاه سحر تابید
گفتا ز چه شیوا بود ، سامانه چه میگوید
شیدای رخت بودم ، هنگامه زری دارم
از عشق شدم مسرور ، دیوانه چه میگوید
افسوس صداقت را صدیقه نمیداند
سیاره دل زهره ، سمانه چه میگوید
آن نسترن شادی ، سیمای رخ گیتی
صد گل همه نوشین بود ، بیگانه چه میگوید
مژگان همایت کو ، رعنا و فریبا بود
لیلای فروغی خوش ، مستانه چه میگوید
مهتاب به شب شبنم ، بر برگ چه شورانگیز
مینای شکوهی را جانانه چه میگوید
فرهاد بگو شیرین ، تا لاله مهنازی
آن طاهره زیرک ، رندانه چه میگوید
معصومه ما نسرین ، شهناز نمیباشد
شهپر همه بر من گفت ، همخانه چه میگوید

|Comments: Post a Comment

Home